Polityka prywatności


SERWISU INTERNETOWEGO
www.fundacjanaszezdrowie.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.fundacjanaszezdrowie.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest FUNDACJA NASZE ZDROWIE z siedzibą w 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 4, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem KRS: 0000 680 014, NIP: 896 156 48 77, REGON: 367 368 454, telefon kontaktowy: +48 71 71 56 176, poczta elektroniczna: biuro@fundacjanaszezdrowie.pl.
 3. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Zbiory danych osób korzystających z Serwisu zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.
 5. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 6. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 7. Usługodawca, będący administratorem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie, posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2
Zasady prywatności

 1. Administrator podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz poufności danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz korzysta z danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim użytkownik powierzył dane Administratorowi.
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 3. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Administrator niezwłocznie podejmuje działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Użytkowników Serwisu przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.
 5. Administrator będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będzie współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

§ 3
Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz w celach księgowych, w szczególności w celu:
  a) w celu złożenia zamówienia w Serwisie internetowym,
  b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  c) w celu wystawienia faktury VAT,
  d) realizacji usługi Formularza kontaktowego.
 2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  a) imię i nazwisko,
  b) datę urodzenia,
  c) płeć,
  d) stan zdrowia,
  e) miesięczne dochody,
  f) miesięczne koszty utrzymania,
  g) liczbę osób na utrzymaniu,
  h) numer ewidencyjny PESEL,
  i) adres zamieszkania,
  j) adres poczty elektronicznej (e-mail),
  k) numer telefonu.
 3. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne,  i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 4
Polityka „Cookies”

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który Serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisowi. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza  bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością jego uzupełniania.
 3. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox,  Google Chrome,  Opera.

§ 5
Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik,  ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, a także usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, bądź ich poważnym ograniczeniem.
 5. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.